Kaltura_Client_Exception thrown

Invalid KS "ZGQyOGY5MjA5ODUyYmNhYmM1NTJjODY3YTUwOTk2MDBjNDQ0ZDY3M3wxMDE7OzE0OTMyMDM1MTI7MjsxNDkzMTE3MTEyLjE1NDM7QW5vbnltb3VzO2VkaXQ6Kg==", Error "-1,INVALID_STR"