Kaltura_Client_Exception thrown

Invalid KS "ZmM5M2I0ZTlhMDBhYTM4YTU4NjI1NDc2YjVmZWRhYmM5NDcxOTc3ZnwxMDE7OzE0OTM0Njc3MjA7MjsxNDkzMzgxMzIwLjU1OTtBbm9ueW1vdXM7ZWRpdDoq", Error "-1,INVALID_STR"