Kaltura_Client_Exception thrown

Invalid KS "YzlkZmU5ZTg1YTQyZjQzODJjZWUzZTAwZjU2YzI5OGYwZDcxYTFmMHwxMDE7OzE0OTM0NTMzODE7MjsxNDkzMzY2OTgxLjE3ODU7QW5vbnltb3VzO2VkaXQ6Kg==", Error "-1,INVALID_STR"