Kaltura_Client_Exception thrown

Invalid KS "OGVlMThhY2ZmZTViODliMjJkZTU0NGNjMGY0OGVjZDYyMjBhM2MyYnwxMDE7OzE0OTU2NjU5NTE7MjsxNDk1NTc5NTUxLjc5ODc7QW5vbnltb3VzO2VkaXQ6Kg==", Error "-1,INVALID_STR"