Kaltura_Client_Exception thrown

Invalid KS "YTAzZTVjNTBjNzBhMGQyZDdmZDJhNWU4ZDZiYjk5ODFlYTVmMmM1MnwxMDE7OzE0OTgyODc2MDI7MjsxNDk4MjAxMjAyLjQ2NzM7QW5vbnltb3VzO2VkaXQ6Kg==", Error "-1,INVALID_STR"