Kaltura_Client_Exception thrown

Invalid KS "M2NkMmYzODA1ZjdkODlkYmIyM2ZhYzk3NmU1ZTFmNTgzMTYyYzA2MnwxMDE7OzE0OTM2NDI4MTU7MjsxNDkzNTU2NDE1LjU4MTtBbm9ueW1vdXM7ZWRpdDoq", Error "-1,INVALID_STR"