Kaltura_Client_Exception thrown

Invalid KS "YTU1YzUxMmNkZjUyODU3YTg5YjJiMWY3N2JmZDBiZjc1MDI5YTA4ZnwxMDE7OzE0OTYyMDQxOTg7MjsxNDk2MTE3Nzk4LjU5NTU7QW5vbnltb3VzO2VkaXQ6Kg==", Error "-1,INVALID_STR"