Kaltura_Client_Exception thrown

Invalid KS "YjkzNDIzNWU1ZjY3MWVkMWUzZjQ4YjJjNDliODg0YTQ3ZDJmYjAxOXwxMDE7OzE1MDA3OTIyNjU7MjsxNTAwNzA1ODY1LjUxNzU7QW5vbnltb3VzO2VkaXQ6Kg==", Error "-1,INVALID_STR"