Kaltura_Client_Exception thrown

Invalid KS "MjY5YWU1Njg2MmNmMjMxMTIzODY1ZjBhZTZiYzI1OTRmOWFhMDM1NHwxMDE7OzE0OTM2MDI2NDU7MjsxNDkzNTE2MjQ1Ljc0NTc7QW5vbnltb3VzO2VkaXQ6Kg==", Error "-1,INVALID_STR"