Kaltura_Client_Exception thrown

Invalid KS "ODhhNzViMDJmMmU4MDdhY2JkOGI4ZTg4ODNiYmJiNDU5YTI3NmU2ZHwxMDE7OzE0OTM1NzUzNzY7MjsxNDkzNDg4OTc2LjU1MTtBbm9ueW1vdXM7ZWRpdDoq", Error "-1,INVALID_STR"