Kaltura_Client_Exception thrown

Invalid KS "OTJjY2IyYTk1M2JmNTkwYmY1YmM5YmE0YTI1YTI3ZTQ3NTYxZTE0YnwxMDE7OzE0OTM0NjczMzQ7MjsxNDkzMzgwOTM0LjA4ODY7QW5vbnltb3VzO2VkaXQ6Kg==", Error "-1,INVALID_STR"