Kaltura_Client_Exception thrown

Invalid KS "ZDFkZDIwZTkyYjY4NGRkYTk0NzM0Yzg4Y2M1NThjMDI3NTZhNGMyOHwxMDE7OzE0NzUwMzU5MjA7MjsxNDc0OTQ5NTIwLjcxMTk7QW5vbnltb3VzO2VkaXQ6Kg==", Error "-1,INVALID_STR"