Kaltura_Client_Exception thrown

Invalid KS "ZGVlNjJiYjYyODhlMzZiZjkyOTIyY2FiNDA1N2NjOGRlNzFiM2Y4OHwxMDE7OzE0NzQ5MzE2NjM7MjsxNDc0ODQ1MjYzLjExOTg7QW5vbnltb3VzO2VkaXQ6Kg==", Error "-1,INVALID_STR"