Kaltura_Client_Exception thrown

Invalid KS "YzkwNmQ2NzRmMTY2ZjZmNWMxMTMxMDNkM2M3YjhiNGY1ZjgzNDFmNnwxMDE7OzE0NzQ5NDMwMDE7MjsxNDc0ODU2NjAxLjg4OTY7QW5vbnltb3VzO2VkaXQ6Kg==", Error "-1,INVALID_STR"