Kaltura_Client_Exception thrown

Invalid KS "ZjFjNzQwODliNzRiZTQyODg5ZTUzZDI1NTk4YTFlN2I1MzliMmRlNXwxMDE7OzE0NzUzODA1ODE7MjsxNDc1Mjk0MTgxLjg2Mjc7QW5vbnltb3VzO2VkaXQ6Kg==", Error "-1,INVALID_STR"