Kaltura_Client_Exception thrown

Invalid KS "ZTE0ZmY0MmMxODY2NDYwY2RhNDE3MzVlNjliYzQwYjhjZDBkOTk3ZHwxMDE7OzE0NzcxMjgxOTk7MjsxNDc3MDQxNzk5LjU4NDg7QW5vbnltb3VzO2VkaXQ6Kg==", Error "-1,INVALID_STR"