Kaltura_Client_Exception thrown

Invalid KS "YzdlZGYzZDM3YTA2OTUxMGFkZTkwZWUxZjUxZjBjYzU0MjY5N2RmMHwxMDE7OzE0NzUyNzU3OTE7MjsxNDc1MTg5MzkxLjIyODY7QW5vbnltb3VzO2VkaXQ6Kg==", Error "-1,INVALID_STR"