Kaltura_Client_Exception thrown

Invalid KS "YzdmMzAyNGFhYTVjZGE0NmMzMTU1YTEyYTMzMmQ4YTUzOTcxZmYzNXwxMDE7OzE0ODUzMDc4ODk7MjsxNDg1MjIxNDg5LjIxNzk7QW5vbnltb3VzO2VkaXQ6Kg==", Error "-1,INVALID_STR"