Kaltura_Client_Exception thrown

Invalid KS "ZmMxOWNjNzZlNzM2ZDk1OGEzNDA3M2M4ZTdlOTg5Yzk0YTYyOWZiZnwxMDE7OzE0ODgxMjYzNzU7MjsxNDg4MDM5OTc1LjQ1NjE7QW5vbnltb3VzO2VkaXQ6Kg==", Error "-1,INVALID_STR"