Kaltura_Client_Exception thrown

Invalid KS "YTdlODZkYmM5NGNlMTk2YzY4NTdlOTllYTE4YWYxMTk3NDc5NmExNHwxMDE7OzE0NzUwMTY3NDU7MjsxNDc0OTMwMzQ1LjU2MztBbm9ueW1vdXM7ZWRpdDoq", Error "-1,INVALID_STR"