Kaltura_Client_Exception thrown

Invalid KS "MjNmNzExOTlkZDBlMzE5NmVmNDljNjRkZjBhZDAyMjAyZjE2YTAzY3wxMDE7OzE0NzUxMzI3OTI7MjsxNDc1MDQ2MzkyLjYzNjg7QW5vbnltb3VzO2VkaXQ6Kg==", Error "-1,INVALID_STR"