Kaltura_Client_Exception thrown

Invalid KS "OTJiMjk3MDc2OTgyOTIyYzA3NWU1MDUyMzg5NjJiNTk0YTM3NDg2YXwxMDE7OzE0NjY5MDcyMzU7MjsxNDY2ODIwODM1LjQzMjE7QW5vbnltb3VzO2VkaXQ6Kg==", Error "-1,INVALID_STR"