Kaltura_Client_Exception thrown

Invalid KS "N2U0NGM0YTAxZmU0M2M0ZTVlNWMzNjI0MTAxOTgwYmQzZWJjYTQxOXwxMDE7OzE0NzUwNDc3Mzg7MjsxNDc0OTYxMzM4LjIyOTk7QW5vbnltb3VzO2VkaXQ6Kg==", Error "-1,INVALID_STR"