Kaltura_Client_Exception thrown

Invalid KS "ODI5MzU2Yjk3NmZhOGYyNDdhNWViNTZmYjk2MDVmYzg3YjNlNzI1OHwxMDE7OzE0ODUzMTQ5Mzk7MjsxNDg1MjI4NTM5LjY3OTtBbm9ueW1vdXM7ZWRpdDoq", Error "-1,INVALID_STR"