Kaltura_Client_Exception thrown

Invalid KS "ODhkODhiYzhiMjhlYmVlZWE0MmYwMGFjZmYzZGFiNDZkZGU3ZTY2NXwxMDE7OzE0ODgwMzYzNTY7MjsxNDg3OTQ5OTU2LjU4Njc7QW5vbnltb3VzO2VkaXQ6Kg==", Error "-1,INVALID_STR"