Kaltura_Client_Exception thrown

Invalid KS "OTYwMThlMzZjZTM1Nzg0NDMxN2RiYTk2YTMxZDljZTliZDE3ZGZhMHwxMDE7OzE0OTMwNTA2Njc7MjsxNDkyOTY0MjY3LjQ4NTtBbm9ueW1vdXM7ZWRpdDoq", Error "-1,INVALID_STR"