Kaltura_Client_Exception thrown

Invalid KS "MzJhYWM4YTgyNzIzZmMwNmQ0N2UxMDE0YmJjOTExZGJjYTRlMTM1YnwxMDE7OzE0OTYwNTQzODI7MjsxNDk1OTY3OTgyLjI5NjE7QW5vbnltb3VzO2VkaXQ6Kg==", Error "-1,INVALID_STR"