Kaltura_Client_Exception thrown

Invalid KS "Zjg3NmM3MmIxODE2NDRlMmU5NTJhMjYxYzNlZGU5YWY2YThjNTE3ZHwxMDE7OzE0ODgzNDgzMjM7MjsxNDg4MjYxOTIzLjMzOTI7QW5vbnltb3VzO2VkaXQ6Kg==", Error "-1,INVALID_STR"